Eik nuo tautos prie tautos

VASULIA RIDEN TIKRAS GYVENIMAS DIEVUJE arba

ŠVENČIAUSIOS TREJYBĖS GIESMĖS

Regėtoja Vasulia - krikščionių vienybės apaštalePantokrator   (nuo 108 – 110 sąsiuvinių)

AUTORIUS: DIEVAS („Mažoji, Aš Esu Autorius Atsišaukimų

Tikras Gyvenimas Dievuje".) TARPININKĖ - REGĖTOJA: Vasulia Riden

(Vassula Ryden „Prawdziwe Życie w Bogu”, 1-14 t.)|  Apostołka jedności chrześcijan

Вассуля Риден "Истинная Жизнь в Боге" | Апостол единства христиан

Откровения Васуле на русском -> "Истинная Жизнь в Боге" или „Песни Святой Троицы“

Negesinkime Dvasios! 

ŠALTINIS: Lenkų katalikų leidykla Vox Domini": (http://www.voxdomini.com.pl/

Motto: Melskis ir dirbk - Ora et labora!

Pranešimas Vasuliai 2014 m. sausio 14 d. (!!!)->

Atsišaukimas Vasuliai 2014 sausio 14 d.

Galima atsisiųsti:  Скачать отсюда:

0. Jėzus Vasuliai apie krikščionių vienybę (2013 m.) ->

Jezus_apie_Krikscioniu_Vienybe.pdf

1. Garabandalio apsireiškimai – Fatimos tęsinys ->

Garabandalis.pdf

2. DIEVAS TĖVAS KALBA SAVO VAIKAMS (knyga)->

Dievo_Tevo.pdf

3. Viešpaties Jėzaus atsišaukimai kunigui italui don Ottavio Michelini (ištraukos iš žemiau pateiktos knygos) -> Jezus-kunigams.pdf
3a). Orędzia Jezusa księdzu d O. Michelini (I-VI cz.)
Oredzia Jezusa do kaplanow.pdf

4. Откровения Бога Отца (книга - сокращ.) ->

5. Kunigas Jose M. po avarijos matė pragarą ir Dangų

Kunigas Jose mate pragara ir Dangu.pdf

6.Откровения Богоматери священникам

Znak_zveria_i_czislo_zveria_666_ru.pdf


7. Kryžiaus Kelio Stočių apmąstymai ->

Kryziaus_Kelio.pdf

8. Откровения Марии в Корее (кр. слезы) KNIGA.RAR

9. Apie šv. Mišių naudą ->

svMisios.pdf

10. TRUMPAS KATALIKŲ KATEKIZMAS ->

kkatekizmas.pdf

11. Rožančiaus apmąstymas pag. apsireiškimus Vasuliai Riden - >

VR-Rozinis.pdf

12. Vasulios laiškas visiems 2010 m. ->

Vasulios laiskas 2010 m.pdf
13. Pranašystė Rusijai -> Pranasyste_Rusijai_lt.pdf
14. Novena Nekalčiausiai Marijos Širdžiai - > Novena_Nek.M.Sirdziai.pdf

15. Malda Švč. Viešpaties Veidui - >

Svc_Veido_medalikas.pdf

16. Dieviškojo Gailestingumo Novena - >
DG-Novena_a5.pdf
17. Septyni ypatingi PDF-ai ->
7-ypatingi!!!.pdf

18. О праздновании даты Пасхи ->

odatePaschi.pdf
19. Svarbiausios maldos Jėzaus Galvai, Veidui ir t. t. (maldaknygė)
sv_Maldos ir roziniai.pdf

20. NEATRĖMIAMA NOVENA arba POMPĖJOS NOVENA  - >


21. Про ад и чистилище (Св. Фаустина) -> Pro_Ad_i_Czistiliszcze-ru.pdf
22. Звуки из ада (запись из скважины) ->
/Garsai iš pragaro/ ->

zwuki_iz_ada!!!.mp3
23. 14-ka ypatingu PDF-u ->
Vasuliai_14 PDF-u.pdf
24. Vasuliai apie Teisma ->
VRiden_Alfa_ir_Omega1992-07!!!.pdf
25. Pranešimas Vasuliai 2011-05-5
Pranesimas Vasuliai 2011-5-5.pdf
26. Šėtonas atakavo Mane tiesiogiai
->
Atakavo tiesiogiai.pdf
27. o_Adoracji i Tabernakulum - >
o_Adoracji_i_Tabernakulum.pdf
28. Kaip pagal veidą sužinoti temperamentą - nervų sistemos tipą -> Kaip is veido atpazinti NST_8psl.pdf 
29. Глория Поло: Я стояла перед вратами рая и ада - >  Gloria_Polo_sJPG_ru.pdf
30. Vasulia-šv. Faustina apie pragarą-> Vasulia-sv.Faustina apie_pragara.pdf
31. Glorija Polo po perkūno trenksmo sugrįžo nuo pragaro vartų!!!        ->
Glorijos_Polo_liudijimas.pdf
32. Apie skaistyklos sielų kančias  ->  APIE_SKAISTYKLOS_SIELAS.pdf
33. Tris tamsos dienos  ->  Tris_tamsos_dienos.pdf
34. Apie tris tamsos dienas (ką daryti)  -> Vasulia_sas60_ir_apie_3_tamsos_dienas
35. Marija - kunigų Sajūdžiui   -> Dievo_Motina_kunigams_MKS406_Apie_zveri.pdf
36. Apie Santuoką  ->  Glorija_Polo_Apie_santuoka.pdf
37. Vasulia- Беседы с Иисусом ->Vasulia_Tetradi_1-28ru1.pdf
38. Vasulia- Беседы с Иисусом ->Vasulia_Tetradi_29-53ru2.pdf
39. Vasulia- Беседы с Иисусом ->Vasulia_Tetradi_54-79ru3.pdf
40. Откровения_Иисуса_для_России -> Васуля-Откровения_России

ĮVADAS

 Vasulia Riden gimė Egipte iš graikų tėvų, 1942 m. sausio 18 d. Ištekėjusi už diplomato per 16 metų apkeliavo daugelį šalių. Šiandien Vasulia turi du suaugusius sūnus, gyvena Šveicarijoje. Yra pravoslavų tikėjimo. Vaikystėje sapnavo pranašišką sapną, kuris ją ruošė sutuoktuvėm su Kristumi. Ji yra gabi dailininkė. Buvo prisirišusi prie pasaulio ir 30 metų netikėjo į Dievą ir nelankė bažnyčios. Ir tiktai 1985 m. jos angelas sargas pradėjo ją ruošti vykdyti svarbią Dievo užduotį. Toliau, vadovavimą jai perėmė Kristus. Ji pradėjo girdėti Jo Balsą, gyvena vien tik tai Jam. Meldžiasi kasdien šešias valandas, kurių metu, kalbasi su Dievu ir gauna apsireiškimus, kurie visame kame derinasi su Katalikų Bažnyčios mokslu. Ir, po ilgų tyrinėjimų, aukščiausio Vatikano II–jo Susirinkimo eksperto kun. prof. Rene Laurentino buvo pripažinti kaip tikri, nekeliantys abejonių. Jos gaunamus apsireiškimus pripažino ir Tikėjimo Kongregacijos tuometinis vadovas, kardinolas J. Ratcingeris, - buvęs popiežius Benediktas XVI-tasis. Su Vasulia buvo susitikęs ir Popiežius Pranciškus.

  Apsireiškimai Vasuliai Riden, buvo jos rašomi į sąsiuvinius, iš kurių buvo išversti maždaug 40 kalbų ir išleista jau 14 tomų, (nuo 1985 m. iki 2003 m.). Jie yra vadinami: „True Life in God’ („Tikras Gyvenimas Dievuje”), o nuo 108 sąsiuvinio Pats Dievas juos pavadino „Švenčiausios Trejybės Giesmės”. Taigi, skaitykime juos, gaivinkime savo sielą dievišku maistu ir negesinkime Dvasios.                Sudarytojas 
Pranešimų tikrumą patvirtina stebuklai! ->
Pranesimu_Vasuliai_tikrumas.pdf

bei šis videoįrašas iš Lenkijos ->
 Vasulia_kenčia_Kristaus_Kančią_Chorzove_(Lenkija)


   Daug ko galima rasti svetainėje http://www.puslapiai.lt/ ir kitose panašiose, bet jokioje kitoje lietuviškoje interneto svetainėje, kaip pvz.: http://www.bernardinai.lt/ , ar http://www.xxiamzius.lt/ , ar http://www.katalikai.lt/ , ar netgi Medžiugorjes pranešimų kroatų katalikų arba lietuviškoje svetainėje http://www.medjugorje.lt/ jus nerasite tokių knygų, maldų ar pranešimų vertimo! /Puslapis - lietuvių ir rusų kalbomis!/
Free Web Page Counter

Laiškus rašykite: jona3pl@o2.pl; jona9@mail.ru
Письма пишите: jona3pl@o2.pl; jona9@mail.ru
     Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas 

bei lenkų kalba: http://www.voxdomini.com.pl/

Autorizuokite viską, kas siejasi su Medjugorje!”

Palaimintasis Popiežius Jonas Paulius II, 1994 m.

TURINYS - knygos - šio puslapio

1. Atsišaukimai Vasuliai Riden (ištraukos)

2. Visų Tautų Ponia

3. Garabandalio Apsireiškimų svarba

4. Įspėjimas dėl neištikimybės Popiežiui

5. Šalies paaukojimo Aktas Dviem Širdims

6. Rožančiaus slėpinių apmąstymas pagal apsireiškimus Vasuliai Riden

7. Kryžiaus Kelio stočių apmąstymai

8. Trumpas katalikų katekizmas

9. Dievas Tėvas kalba savo vaikams

10. Pamaldumo į Dieviškąjį Gailestingumą aktualumas

  Popiežius Paulius VI 1966 m. (A. A. S. 58 (16)) leido publikuoti naujus apsireiškimus, vizijas, pranašystes, žinias apie stebuklus ir t.t., bei visa tai platinti be Bažnyčios Imprimatur.

   1990. 03. 5

 Pradžiuginkit Mūsų Širdis, skelbkite Mūsų Atsišaukimus po visus Žemes kraštus ir per juos visus atverskite kitas sielas. Trokštu matyti visas Bažnyčias pripildytas, gyvas ir liepsnojančias (meile Dievui)”.

Šventosios Dvasios vedama Vasulia jau daugelį metų užsirašo Atsišaukimus, kuriuos galima būtų apibūdinti, kad jie:

 • turi savyje pagrindines katalikų tikėjimo tiesas;

 • išreiškia gilią pagarbą Šventajam Tėvui (Jonui Pauliui II), kas savaime yra šiek tiek keista pravoslavų tikėjimo asmeniui;

 • išaiškina daugelį sunkių ir sudėtingų Šv. Rašto, ypač Apokalipsės ir Danieliaus knygos, fragmentų;

 • žadina žmonių sąžines iš miego, grąžina jiems meilės Dievui ir žmonėms karštį.

Pagrindinės atsišaukimų Vasuliai Riden temos:

 1. atkritimas nuo tikėjimo ir Įsakymų; kvietimas į atsivertimą per atgailą ir maldą;

 2. Dvi Širdys - Jėzaus ir Marijos – gilios meilės Išganytojo ir Jo Motinos pabrėžimas bei paraginimas pilnam pasiaukojimui Jiems, kame yra mūsų Epochos išgelbėjimas;

 3. kvietimas į Bažnyčios vienybę, - visų krikščionių susivienijimą; (…)

 4. Įspėjimas dėl Popiežiaus išdavystės, kvietimas į ištikimybę jam;

 5. Pranašyste apie rusų Bažnyčios dvasinį prisikėlimą;

 6. Šventoji Dvasia, Jos vaidmuo Bažnyčios gyvenime, pasaulio atnaujinime; pranašystė antrojo [Dvasios] Atsiuntimo ir Kristaus sugrįžimo;

 7. Laikų pabaigos problema; pasiruošimas priimti Naująją Žemę ir Naująjį Dangų.

 8. Dievo Meile žmogui, - ištikima ir nuolat kviečianti palikti vingiuotus kelius, grįžti į Tėvo Namus, Kuris laukia ir kiekvienam turi paruoštą vietą”. (…)

Šie Atsišaukimai yra ypatingas Šventosios Dvasios darbas”.

        Jėzus - Vasuliai Riden  

       1990.04.10

  (...) Aš esu Tas, Kuris jus myli labiausiai - gyvuoju Dievu. Mano mylimieji, jūsų tautos gyvena šiandien tamsoje, bet Aš nužengiu dėl Savo Begalinio Gailestingumo, kad atstatyčiau Savo Namą ir atvesčiau jus pas Mane. Iš tikrųjų išlieju Savo Dvasią ant visos žmonijos, kad pamaitinčiau Savo Žodžiu jūsų išbadėjusią tautą ir priminčiau jums, kad Aš esu Šventas. Ateinu paraginti jus daryti gėrį ir atmesti blogus polinkius”.

Negesinkite Dvasios. Neniekinkite pranašysčių. Viską ištirkite, kas gera palikite“.

(1 Tes. 4, 19-21).

JėzusVasuliai Ridenir visiems

(Ištraukos iš Jėzaus Kristaus apsireiškimų Vasuliai Riden)

(Visos /šiuo metu 14/, Vasulios Riden knygos yra aprobuotos Popiežiaus Marijos Akademijos nario, Vatikano IIjo Susirinkimo eksperto kun. prof. Rene Laurentino ir išverstos į daugelį pasaulio kalbų)

"Jėzus prašė mane paraginti jus, kad visada pašalintumėte iš atsišaukimų mano vardą - Vasulia - ir pakeistumėte jį savo paties vardu". (!) Vasulia

APSIREIŠKIMAI VASULIAI RIDEN IR - VISIEMS

Pradžioje, t. y. 1986 m. gegužės 8 d., apsireiškė angelas sargas, Danielius.

        Danielius:

 - Danieliau, KAS tu esi?

- Esu Danielius, Dievo tarnas.  (Vėliau)

  - Taika tebūnie su tavimi. Šlovink Jahvę. Dievas daro stebuklus. Tikėk... Džiaukis, kad Jėzus Kristus pagydė tave. Melskis daugiau ir galvok, kokią reikšmę turi visa tai. Įsisąmonink to svarbą. Įsisąmonink, kad tau duodami nurodymai yra apsireiškimai iš DANGAUS, iš DANGIŠKOJO DVARO. Tai parašė JAHVĖ. Dominus, Seigneur... Dievas kalbėjo tau!

- Jisai Pats?

- Taip! Rašyk ramybėje. Aš įvykdžiau viską, ko Dievas norėjo, kad padaryčiau. Garbink Jahvę ir sek Jėzumi. Dievas rado būdą, pamokyti tave. Garbink Jį. Tai Dievo Dovana. Dievas padėjo tau ir taip darys visada. Danielius.”

 Ketvirta fazė

   1986. 06. 09

- (..). „Saugosiu tave ir globosiu. Niekada nieko nebijok. (vėliau)

- Tebūnie Dievui garbė. Niekada nebijok mirties. Pabaiga yra nuostabi. Garbink Tėvelį. Danielius.”

1986. 08. 24

- Ramybė tebūnie su tavimi. Gyvenk ramybėje ir džiaugsme. Aš suteiksiu tau ramybę. Aš padidinsiu tavo džiaugsmą. Aš dirbsiu su tavimi. Priimk Mane su meile. Aš esu tavo Ramybe.

- Kas esi, kad kalbi Aš, Aš, Aš?

- Esu Jėzus Kristus.”

1986. 11. 21

- „Ramybė su tavimi. Aš, Jėzus, pašaukiau tave. Būk ramybėje ir rašyk: Aš visada esu su jumis, o jūs Manęs nekviečiate. Matau, kaip pasikeitėte. Biurokratija paėmė viršų Mano Bažnyčioje. Paklausykite Mano iškankinto šaukimo: jūs parodote Mane kitaip, negu jus mokinau. Kai kurie iš jūsų naikina Mano Bažnyčią. Dūstu, matydamas jus, kaip griaunate tai, ką Aš pastačiau. Kaip gi galėčiau matyti visas jūsų nuodėmes ir nešaukti? Kaip galiu būti patenkintas, jeigu primenate Man fariziejus?... Kaip galite nemylėti vienas kito? Kaip galite garbinti Mane, jeigu pasidalinate ir atmetate. Aš nebuvau prikaltas prie kryžiaus tik už teisiuosius. Kad jūsų žvilgsnis praskaidrėtų, kad pamatytumėte Mano turtus!”

1986. 11. 22

- Nepasiduok apatijai. Demonai bando tave suvilioti. Tai Aš tave suformavau... Mano Planas jau nuo pradžios kėlė jų pyktį... Tai ateik gi, tęskime tavo mokymą. Dabar paklausyk ir saugokis balsų neeinančių iš Manęs. Būk budri, taip kaip dabar. Aš esu Jahvė, Visagalis Dievas. Tai Aš esu šių Atsišaukimų Autorius... Aš esu Ramybė. Dukra, dabar kai pamatei Mano Namų puikumą, pasakyk jiems apie tai. Eik skelbti Mano vaikams Mano pilną Šlovės Vardą. Nunešk jiems šį ramybės atsišaukimą. Kalbėk jiems apie Mano jiems paruoštą Stalą ir apie erdvę kokią dovanoja Mano Namai. Kalbėk, kad Aš - Jahvė, laukiu jų. Tegul ateina pas Mane, kad turėtų dalį Mano garbės... Aš - Dievas, myliu tave. Eik ramybėje, mylėk visas savo užduotis, mylimoji.”

Jėzus apie Savo Motiną:

(...) „'Broliai, seserys, ateikite! Tegul jus uždengia malonės skraistė Tos, Kuri yra pilna malonės. Ateikite, tegul mus apgaubia Karalienės Šviesa. Eikime, tegul mus apdengia šešėlis Tos, kurią apdengė Savo šešėliu Šventoji Dvasia.'...

O, ateikite! Kol neužliejo jūsų nuodėmės tvanas! Įeikite į šią Arką, kuri gali jus išgelbėti. Nebūkite kaip jūsų Nojaus dienų protėviai, kurie nepaklausė... Ateikite, ir tapsite pažadėtos Tarpininkės vaikais, dėka pamaldumo, kuri Jai turėsite. Per pamaldumą Jai, būsite atiduoti Man.

Kiekvienas pamaldumas į Jos Širdį bus padidintas ir kyla į Mane, nes mūsų vienybė yra tobula...

Kaipgi būsite palaiminti grįždami prie pamaldumo garbinančio Jos Širdį! Ateikite pas Šią, Palaimintąją, Kuri parodo motinišką meilę Savo vaikams, parodo jiems kelią į Dangų. Ateikite pas Bendraatpirkėją, veikiančią kartu su jūsų Atpirkėju, kurios deganti Meile Širdis pasiaukojo, kad būtų perdurta dėl jūsų. Ateikite pagarbinti šią šviečiančią kaip Žiburys Širdį, visą degančią arti Mano Širdies.

Kada sakote: 'Mums nereikia jos Širdies', žinokite, kad iš tikrųjų sakote: 'Mums nereikia Viešpaties Širdies!' Sužinok, silpnas žmogau, kad Mano Švenčiausioji Širdis ir Nekalčiausioji jūsų Motinos Širdis yra taip suvienytos, kad jų tobuloje vienybėje šios Dvi Dieviškos Širdys tampa Viena. ... Pasakyk Man, kurio kūrinio širdis yra panaši į Marijos Širdį? Nėra širdies panašios į Marijos Širdį. Tobula nuo pradžios, Nekalta nuo savo gimimo ir pilna Malonės, savo malone viršija malones, kurias gavo mano Angelai...

Atėjau į šią Šventą Širdį, esančią Mano Švenčiausios Širdies atvaizdu bei panašumu, kad tapčiau Dievu-Žmogumi, kad vaikščiočiau jos kojų pėdsakais, ir kad vėliau Ji eitų su Manimi. Pasakiau, kad Ji ir Aš dalinomės viskuo - net Kryžiumi. Mūsų ryšys buvo toks gilus ir tobulas, kad mums nereikėjo kalbos: vieninteliu ir išimtiniu išraiškos būdu buvo Mūsų Širdys... ...Ji viską žinojo, apie viską žinojo dėka Savo mergaitiškos Širdies, nes turėjo Dievą ir Dievas Ją turėjo. Jos kasdienis maistas buvo Amžinojo Tėvo Valia.

O, kūriny! Mano Siela giliai stebisi, kad tiek daug jūsų atmeta Jos Širdį! Mano Angelai dreba prieš tą dieną, kai Aš paskelbsiu šių žmonių kaltę!

Bet jums, kurie Ją garbinote ir mylėjote, jos Širdies Vartai bus atverti, kad įeitumėte į Dangų. O Aš pasakysiu tau, kuris Ją myli ir garbini: 'Ateik! Tavo meile Jai buvo tokia didelė žemėje, kad gali įeiti į tavo namus ir giliai nusilenkti prieš Mano Šventą Šventovę.'

 Kūriny, šis Didelis Ženklas danguje - Moteris, apsisiautusi Saule, baime paralyžiuojančią demonus - šis Didelis Ženklas, kuris šviečia danguje, gąsdindamas Tamsybes, tai ne kas kitas kaip Mano Motina. Kaip kontrastą su tamsa iškėliau šią Švenčiausią Mergelę, kad būtų jums visiems šviečiantis ugnies Stulpas, vedantis jūsų žingsnius naktį, o - dieną - Saulė, apšviečianti jūsų siaubingas tamsumas”.

Toliau šio puslapio tęsinys vienoje byloje ->
VR_tesinys_44psl.pdf


Tautų Karalienė